Current Openings

1 (one) Coordinator for the Youth and Community Center in Gostivar

The Association for Democratic Advancement Democracy Lab has the pleasure to open a call for applications for the selection of one full-time paid Youth and Community Center Coordinator in Gostivar.

 

What are the key responsibilities of the Resource Center Coordinator?

 • Directs and handles the day-to-day activities of the YCC.
 • Inventories library collection and assesses future needs.
 • Assists YCC users in locating and using materials and equipment.
 • Creates, designs, organizes, and facilitates programs and events, in cooperation with the other YCC coordinator and Democracy Lab.
 • Prepares venues, publicity materials, handouts, logistics, etc., for programs and events.
 • Establishes and maintains linkages with other organizations, cultural centers and similar institutions.
 • Performs other duties as assigned.
 • Carries out special projects as needed.
 • Keeps accurate records of usage of materials, numbers and types of clients, visitors, etc.
 • Prepares statistical and narrative reports on activities.
 • Website administration. Updating social media feed for upcoming and past events and sharing interest content for their target groups.
 • Creating an effective outreach program for outdoor events.
 • All program issues including programming, formulating and publishing calls for proposals selection of proposals, assistance in writing applications, assistance in implementation reviewing project reports, and reporting.
 • Their work will also involve communication with institutions to a great extent (ex. Organizing a bike tour or hike for a community cause, will need meetings with municipality, local police authorities, maybe also any sponsor).
 • Implementation of YCC budget and financial reporting of the Youth and Community Center.

 

Candidate requirements:

 • Friendly, positive, cooperative and a great team player.
 • Excellent organizational, communication and coordination skills.
 • Bachelor’s degree, preferably in social sciences, languages or arts.
 • High interest and passion for community work, especially in working with young people.
 • Full professional proficiency in Macedonian and English. Proficiency in Albanian and/or Turkish will be considered an advantage.
 • Excellent technical skills in Microsoft Office, Google Tools skills, small library software and social media content management.
 • Event planning and coordination skills.
 • Ability to conduct narrative and financial reports of events and projects.
 • Ability to manage and keep evidence of the financial and other resources belonging to the center.
 • Prior community work in management level and volunteering experience will be considered an advantage.

 

How to apply?

In order to apply for this position, you should send your Curriculum Vitae and a Letter of Motivation (max. 500 words in English) where you express your interest in this position and briefly explain what makes you the best candidate to be selected for this position. Your application should be send to sam@demlab.org. In the subject line of the e-mail please type ‘Application for Resource Center Coordinator’. The deadline for submitting your application is Monday, July 30th 2018, 13:00 o’clock. All applications sent after the deadline will not be taken into consideration.

Здружението за Унапредување на Демократијата “Демокраси Лаб” со задоволство го објавува следниот отворен повик за аплицирање за избор на еден Координатор со полно работно време во Центарот за Млади и Заедницата во Гостивар.

 

Кои се клучните одговорности на координаторот на Центарот за Ресурси?

 • Насочување и справување со секојдневните активности во ЦМЗ.
 • Инвентаризација на колекцијата во библиотеката и оценување на идните потреби.
 • Помош на корисниците на ЦМЗ во пронаоѓање и користење на материали и опрема.
 • Креира, дизајнира, организира и води програми и настани, во соработка со другиот координатор на ЦМЗ и Демокраси Лаб.
 • Подготвува места, материали за публицитет, брошури, логистика и слично, за програми и настани.
 • Воспоставува и одржува врски со други организации, културолошки центри и други слични институции.
 • Извршува други задачи како што му се доделуваат.
 • По потреба извршува посебни проекти.
 • Држи точна евиденција за употребените материали, бројот и типовите на посетители, итн.
 • Подготвува статистички и наративни извештаи за активностите.
 • Администрација на веб-страницата. Ажурирање на содржината на социјалните медиуми за претстојните и минати настани и споделување на интересни содржини за нивните целни групи.
 • Креирање на ефективна теренска програма за надворешни настани.
 • Сите програмски прашања, вклучувајќи програмирање, формулирање и објавување на повици за предлози, избор на предлози, помош при пишување на апликации, помош во спроведувањето, разгледување на извештаи на проектот и известување.
 • Нивната работа, исто така, ќе вклучува комуникација со институциите во голема мера (на пример, организирање на велосипедска турнеја или планинарење на заеднички активности).
 • Имплементација на буџетот на ЦМЗ и финансиско известување на Центарот за млади и заедница.

Барања од кандидатите:

 • Пријателски, позитивен, кооперативен и одличен тимски играч.
 • Одлични организациски, комуникациски и координативни вештини.
 • Универзитетска диплома, по можност во општествените науки, јазици или уметности.
 • Висок интерес и страст за работа во заедницата, особено во работата со младите луѓе.
 • Целосно професионално владеење на македонски и англиски јазик. Владеењето на албански и / или турски јазик ќе се смета за предност.
 • Одлични технички вештини во Microsoft Office, вештините на Google Tools, софтвер за мали библиотеки и управување со содржини во социјалните медиуми.
 • Вештини во планирање на настани и координирање.
 • Способност за спроведување наративни и финансиски извештаи за настани и проекти.
 • Способност да управуваат и да чуваат докази за финансиските и другите ресурси што му припаѓаат на центарот.
 • Претходна работа во заедницата на ниво на управување и волонтерското искуство ќе се смета за предност.

Како да аплицирам?

За да аплицирате за оваа позиција, треба да ја испратите вашата кратка биографија и мотивационо писмо (максимум 500 зборови на англиски јазик) каде што го искажувате вашиот интерес за оваа позиција и накратко објаснете што вас ве прави најдобриот кандидат да биде избран за оваа позиција. Вашата апликација треба да ја испратите на sam@demlab.org. Во насловот на е-поштата, напишете “Апликација за координатор на ресурсен центар”. Крајниот рок за поднесување на пријавата е понеделник, 30 јули 2018 година, 13:00 часот. Сите апликации испратени по крајниот рок нема да бидат земени во предвид.

Shoqata për avancimin e demokracisë Democracy Lab ka kënaqësinë të shpallë  konkursin e hapur për aplikime për përzgjedhje të një Koordinatori me orar të plotë të punës në Qendrën Rinore dhe Komunitetit (QRK) në Gostivar.

 Cilat janë përgjegjësitë kryesore të koordinatorit të Qendrës Rinore dhe e Komunitetit?

 • Të udhëheqë dhe koordinojë aktivitetet ditore të QRKs
 • Të organizojë koleksionin e bibliotekës së qendrës si dhe vlerësojë gjendjen dhe nevojat për furnizim.
 • Të ndihmojë anëtarët e qendrës në gjetjen dhe përdorimin e materialeve dhe pajisjeve në dispozicion.
 • Të zhvillojë, dizajnojë, organizojë dhe udhëheq programe dhe ngjarje në bashkëpunim më koordinatorin/en tjetër të QRKs dhe Democracy Lab.
 • Të përgatisë hapësirë, materiale promovuese, fletushka, logjistikën e ngjarjeve për programet dhe eventet e qendrës.
 • Të zhvillojë dhe kultivojë lidhje me organizata të tjera, qendra kulturore dhe institucione të ngjashme.
 • Të kryej obligime të tjera që paraqiten në qendër.
 • Të zhvillojë projekte të veçanta sipas nevojës.
 • Të mbajë evidencë të saktë dhe të rregullt të shfrytëzimit të materialeve, numrit të vizitorëve, e të tjera.
 • Të përgatisë raporte përshkruese dhe statistikore për aktivitetet.
 • Të administrojë webfaqen. Të përditësojë faqet në rrjete sociale për ngjarjet e radhës dhe të kaluara duke ndarë përmbajte interesante për target grupin e qendrës.
 • Të krijojë program efektiv për përfshirje përmes aktiviteteve jashtë.
 • Të realizojë punë programore duke përfshirë programin, formulimin dhe publikimin e konkurseve, përzgjedhjen e propozimeve, ndihmë në shkrimin e projekteve, ndihmë në shqyrtimin e raporteve nga implementimet e projekteve, dhe raportim.
 • Të komunikojë me institucionet (p.sh. organizimi i një shëtitje të organizuar me biçikleta ose ngjitje për një kauzë të caktuar që kërkon takime me komunën, autoritetet e rendit publik lokal, si dhe sponzorë).
 • Të implementojë buxhetin e Qendrës Rinore dhe Komunitetit si dhe të realizojë raportim financiar për të njejtin.

 Kërkesat nga kandidati:

 • I/e shoqërueshëm/e, pozitiv/e, bashkëpunues/e me aftësi të shkëlqyeshme të punës në ekip.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative, komunikuese dhe koordinuese.
 • Të mbaruara studime deridiplomike, me preferencë në shkencat sociale, gjuhë ose arte.
 • Interes i lartë dhe pasion për punën në komunitet, veçanërisht pasion për të punuar me të rinjtë.
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi në nivel profesional në gjuhën maqedonase dhe angleze. Aftësi të komunikimit në nivel professional në gjuhën shqipe dhe/ose turke do të merren për avantazh.
 • Aftësi të shkëlqyeshme teknike në Microsoft Office, Google Tools, menaxhim i bibliotekës përmes softuerit dhe menaxhim i përmbajtjes në rrjete sociale.
 • Aftësi për planifikim të ngjarjeve dhe koordinim.
 • Aftësi për zhvillim të raporteve narrative dhe financiare për ngjarje dhe projekte.
 • Mundësi për të menaxhuar me sukses dhe mbajtje te evidencës së resurseve financiare dhe të tjera që i përkasin qendrës.
 • Përvoja paraprake me punë në komunitet në nivel menaxhues si dhe puna vullnetare do të konsiderohen avantazh.

Si të aplikoj?

Për të aplikuar për këtë pozicion, duhet të dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivimi (max. 500 fjalë në anglisht) ku shprehni interesimin tuaj për këtë pozitë dhe shpjegoni çka ju bën juve kandidatin më të mirë për këtë pozicion. Aplikimi juaj i kompletuar duhet të dërgohet tek sam@demlab.org. Në pjesën e subjektit të e-mailit ju lutemi shënoni ‘Application for Resource Center Coordinator’. Afati i fundit për të dërguar aplikimet tuaja është dita e Hënë, 30 Korrik 2018, ora 13:00. Të gjitha aplikimet e dërguara pas afatit të fundit nuk do të merren parasysh.