Democracy Tube

Democracy Tube will serve as an online blog for democracy insiders (experts, professors, researchers, PhD students, Civic Society Leaders etc.) to share their thoughts, expertise, opinions and perspectives on democracy building processes in Western Balkan States, in particular in Macedonia.

We believe that educated citizens are vital for a functional democracy, which for, we will keep them informed how to exercise their rights, keep the government accountable, “translate the laws” in more understandable language for citizens and help them understand democracy.

Articles published in our blog do not reflect the official opinion of Democracy Lab.


Democracy Tube do të shërbej si online blog për njohësit demokracisë (ekspertë, profesorë, hulumtues, Student në Phd, lider të shoqërisë civile etj.) për të ndarë përmes nesh mendimet, ekspertizën, opinionin dhe pikëpamjet e tyre mbi proceset e ndërtimit të demokracisë në shtetet e Ballkanit Perëndimor, e në veçanti për Maqedoninë.

Ne besojmë se qytetarët e edukuar janë jetik për një demokraci funksionale, andaj, ne do ti mbajmë ata të informuar mbi mënyrën se si mund ti realizojnë të drejtat e tyre, të kërkojnë llogaridhënie nga pushteti, do të ‘’përkthejmë ligjet’’ në një gjuhë më të kuptueshme për qytetarin e rëndomtë dhe do t’ju ndihmojmë që më mirë ta kuptojnë demokracinë.

Artikujt e publikuar në blogun tonë nuk reflektojnë qëndrimin oficial të Democracy Lab.